حداقل دستمزد در کانادا

حداقل دستمزد در کانادا

خیلی از دوستان درباره حداقل حقوق براي هر ساعت كار سئوال كرده بودند. از اونجايي كه در كانادا هر استان قانون مجزايي براي خودش داره حداقل دستمزدها هم فرق دارند.

در سال ٢٠١۹ حداقل دستمزدها به صورت زير بوده است. نرخ ها بر اساس دلار كانادا مي باشد. اگر شما داراي مهارت و مدرك تخصصي باشيد حقوق شما بيشتر از اين حداقل ها ميباشد
...حداقل دستمزد براي كارهاي ساده كه نياز به تخصصي ندارد بوده، مثل صندوقدار فروشگاه، فروشنده

 

Alberta = $15.00
British Columbia = $13.85
Saskatchewan = $11.32
Manitoba = $11.65
Ontario = $14.00
Quebec = $12.50
New Brunswick = $11.50
Nova Scotia = $11.55
Prince Edward Island = $12.25
Newfoundland & Labrador = $11.40
Yukon = $12.71
Northwest Territories = $13.46
Nunavut = $13.00